Kjøps og levereringsvilkår

Innledning

Forbrukerombudets standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett gjelder ved kjøp hos oss. Forbrukerombudet har også utarbeidet en veiledning til disse salgsbetingelsene som du kan finne her.

Forbrukerombudets standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett har forrang over alle andre vilkår på våre nettsider, ordrebekreftelser eller andre steder eventuelle vilkår måtte fremkomme.

1. Avtalen

Vetkomplett.no tilbyr et bredt utvalg av kvalitetsvarer til ditt kjæledyr, anbefalt av veterinærer.

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i
bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art,
mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte
korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post), samt disse salgsbetingelsene.

Ved eventuell motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Vetkomplett.no tillater seg å foreta endringer tilknyttet tjenesten, produkter og/eller pris, for eksempel som følge av økt varekostnad fra våre leverandører. Ved prisendring eller vesentlige endringer i tjenestens innhold, vil berørte kunder alltid opplyses per SMS, e-post eller telefon.

Du står selv ansvarlig for å kontrollere at innhold og ingredienser i fôret du kjøper passer for de særskilte behov din katt eller hund har. Er du usikker, ta gjerne kontakt med vår kundeservice på post@vetkomplett.no så hjelper vi deg gjerne å finne frem til de beste alternativene til din firbente venn.

Vetkomplett.no stiller strenge krav til kvalitet. Vårt mål er at du alltid skal få levert en komplett leveranse av høy kvalitet. Men, feil kan forekomme da Vetkomplett.no ikke produserer varer selv. Vi leverer kun fôrvarer fra anerkjente produsenter av høy kvalitet. Eventuelle avvik, klager eller spørsmål må rettes mot den enkelte grossist/produsent som har produsert og pakket inn varen.

2. Partene

Selger:
Firmanavn: Sandviken Dyreklinikk AS
Adresse: Sandviksbodene 65 B, 5035 Bergen
Epost: post@vetkomplett.no
Telefon: 415 70 007
Organisasjonsnummer: 918 783 148

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3. Pris

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Eventuelle fraktkostnader kommer i tillegg. Totalkostnaden for kjøpet vil alltid fremkomme før bestilling fullføres med betaling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.
Alle varer som kan bestilles i nettbutikken er lagerførte med mindre annet opplyses på den enkelte vare, og leveres til de vilkår og priser som gjelder på kjøpstidspunktet.

Vetkomplett.no inngår ikke kjøpsavtaler med mindreårige uten foreldrenes samtykke. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 15år, og kredittkjøp kan kun gjennomføres med personer over 18 år.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Vetkomplett.no har rett til å si opp avtalen og kan også innstille leveranser, f.eks. som følge av utestående betaling.

5. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

I kassen er det mulig å velge ulike betalingsløsninger. Ved betaling med bank- eller kredittkort tilkommer ingen avgifter med mindre din kortutsteder tar gebyrer for transaksjoner som vi ikke har kontroll over. Velger man å betale med en av kredittmulighetene i Klarna, vil det under hvert valg klart fremgå betingelser for det enkelte valg.
Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

For ytterligere informasjon om betalingsvilkår, samt eventuelle renter, se link til Dibs Easy Payment:

www.dibs.no/easy

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.
Våre varer blir fraktet med PostNord med MyPack Collect, hvor pakken blir sendt til et utleveringssted nært deg.

Leveringstiden er 7-10 dager.
Ved bestilling på kr. 1500,- eller mer vil frakt og levering være gratis.

Kunden kan også velge å hente varer fraktfritt selv på Sandviken Dyreklinikk i Sandviksbodene 65B, 5035 Bergen, innenfor åpningstidene: Mandag-torsdag; 08:00-18:00 og fredag; 08:00-16:00. Leveringstiden vil da være 0-5 dager.

Du kan hele tiden spore pakken din på PostNord.no. Du vil motta sporingsinformasjon når ordren din er pakket og klar for utsendelse fra Vetkomplett.no.

Vetkomplett.no leverer til hele Norge med unntak av Svalbard og Jan Mayen.

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Vetkomplett.no er ikke ansvarlig for forsinkelser som oppstår hos PostNord. Når tid er oppgitt i antall dager, menes arbeidsdager. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft.

Vi tar forbehold om feil i vår lagerbeholdning. Dersom vi mangler noen av varene du har bestilt, vil vi sende varene vi har på lager og kreditere manglende vare(r), eventuelt slette bestillingen hvis vi ikke kan levere noen av varene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.
Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.
Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Skulle en leveranse ikke være i henhold til forventning kan du si fra til oss gjennom våre nettsider eller per e-post: post@vetkomplett.no. Klager kan omfatte eventuell urettmessig behandling, salgsrelaterte problemer, manglende eller ødelagt varer eller annet som eventuelt ikke måtte oppleves som tilfredsstillende. Verdien på klager som imøtekommes blir lagt inn som et tilgodebeløp og trekkes fra din neste bestilling. Ellers viser vi til forbrukerkjøpsloven.

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren må skje skriftlig til post@vetkomplett.no.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Vetkomplett.no, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Vetkomplett.no skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen, samt sende e-poster, tekstmeldinger, eller ringe til alle kunder og tidligere kunder med informasjon om tjenesten, tilbud og lignende. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at Vetkomplett.no skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Dersom kunder eller tidligere kunder ønsker å reservere seg mot å motta markedsføringshenvendelser, vil dette bli respektert. Slike reservasjoner kan rettes til post@sandvikendyreklinikk.no

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med Vetkomplett.no. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.
Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Sandviken
Addresse:
Sandviken Dyreklinikk AS
Org nr: 918783148
Sandviksbodene 65 B
5035 Bergen

Kontakt:
Åpningstider:
Mandag-torsdag: 08:00-18:00
Fredag: 08:00-16:00
© 2022 Sandviken Dyreklinikk. All right reserved.
Bestill time