Personvernserklæring for Sandviken Dyreklinikk

Personvern og cookies

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Sandviken Dyreklinikk samler inn og behandler personopplysninger. Sandviken Dyreklinikk, ved klinikkeiere Kristine Skogseth-Jacobsen og Camilla Meltevik, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Hjemmeside:

Sandviken Dyreklinikk har egen hjemmeside www.sandvikendyreklinikk.no

Link til personvernopplysninger finner man her: Personvern og cookies (sandvikendyreklinikk.no) https://www.sandvikendyreklinikk.no/personvern-cookies

Sandviken Dyreklinikk bruker Cure til vedlikehold av nettside samt markedsføring: Personvern og cookies | Cure Design- og Digitalbyrå https://www.cure.no/personvern-og-cookies

Journalsystem og tilknyttede programmer/apper:

Sandviken Dyreklinikk bruker journal- og fakturaprogrammet Sanimalis. Her er kunde/dyreeierregistrert med personopplysninger på eget kundekort. Her lagres det også informasjon om alle kundens dyr. Personopplysningene fra kundekortet brukes for å registrere timer, journaler og regninger. Sanimalis AS er databehandler for programmet Sanimalis. Dette programmet har egne personvernerklæringer som man finner inne i programmet. Sanimalis AS har sin personvernerklæring på hjemmesiden:  Personvern — Sanimalis. https://www.sanimalis.com/no/personvern

E-postprogram:

Klinikken bruker e-posttjenesten MS Outlook, den brukes også gjennom fra Sanimalis.Kun Camilla Meltevik og Kristine Skogseth-Jakobsen har direkte e-postadresser som kun de benytter, henholdsvis Camilla@sandvikendyreklinikk.no og Kristine@sandvikendyreklinikk.no

Andre ansatte benytter klinikkens felles mailadresse: post@sandvikendyreklinikk.no

Personvernerklæring for klinikkens e-posttjeneste: Vilkår og Personvern - Hjelp - Webhuset https://webhuset.no/hjelp/vilkaer-og-personvern

Regnskapssystem og regnskapsfører:

Sandviken Dyreklinikk bruker firmaet Fiala Regnskap AS som regnskapsfører. Fiala AS bruker regnskapssystemet Tripletex.

Tripletex sin personvernerklæring finner man her: Personvernerklæring - for www.tripletex.no og selskapet Tripletex AS https://www.tripletex.no/personvernerklaering/

Ecit: Privacy Policy - ECIT https://www.ecit.com/privacy-policy/

Sandviken Dyreklinikk bruker revisjonsfirma Moa revisjon: personvern.pdf (moarevisjon.no) https://www.moarevisjon.no/uploads/9y0OtMgB/personvern.pdf

Sandviken Dyreklinikk bruker inkassofirmaet «Sergel»: Personvernregler - Sergel Norge. https://sergel.no/personvernregler/ For markedsføring og optimalisering bruker Sergel Norge AS Google Analytics-programvare fra Google LLC («Google»). Mer informasjon om databeskyttelse i forbindelse med Google: Personvernregler – Personvern og vilkår – Google https://policies.google.com/privacy?hl=no

Hva mener vi med personopplysninger?

Med personopplysninger menes først og fremst ikke-sensitive data om kunde, det vil si: navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. I tillegg til ID-nummer på kundens dyr. I noen tilfeller lagrer også klinikken sensitive data i journalen (se mer under journaler) hvis det er mistanke om dyrevern- eller politisaker (dette er hjemlet i journalforskriften).

Hvorfor lagrer Sandviken dyreklinikk personopplysninger?

Sandviken Dyreklinikk registrerer og behandler personopplysninger til følgende formål:

• Kravene i journalforskriften for veterinærer (som inkluderer all behandling og oppfølging av dyret med resepter, laboratorieanalyser, rapportering og mulig henvisning til annen veterinær/klinikk) krever at pasient og dyreeier skal identifiseres og kunne kontaktes.

• Kravene i bokføringsloven for regninger og fakturaer krever det samme.

• Klinikken ønsker kunne gi kunden en time med en timebekreftelse, og eventuell påminnelse om timen.

• Klinikken ønsker å kunne sende kunden innkalling til oppfølgende behandlinger av dyr.

• Klinikken ønsker å kunne gi kunden gode tilbud om annet som tilbys fra dyreklinikken, se egen liste over hva kunden kan velge lenger ned.

Hvilket rettslig grunnlag har Sandviken dyreklinikk for å lagre personopplysninger?

Lov om veterinærer med tilhørende journalforskrift gir veterinæren/klinikken er rett til å lagre personopplysninger for å kunne identifisere pasienten.

Regnskapsloven gir samme rett med tanke på kvittering/faktura for å kunne følge opp betalingskrav overfor kunden.

Personopplysningsloven tillater lagring av personopplysninger for å oppfylle en kontrakt, som for eksempel i forbindelse med en timeavtale kunden har bedt om eller som klinikken gir kunden etter avtale med kunde.

Personopplysningsloven tillater også lagring av personopplysninger til bruk for direkte markedsføring, men da skal samtykke fra kunde være innhentet på forhånd.

Hvilke personopplysninger behandles?

Kunder/dyreeiere blir alltid registrert med navn, adresse, postnummer og poststed på kundekortet. I tillegg registrerer klinikken kundens telefonnummer og e-postadresse for å kunne sende informasjon/påminnelser som gjelder direkte oppfølging av kundens dyr, basert på informasjon fra journalen.

Dersom et dyr blir ID-merket Sandviken Dyreklinikk eller er ID-merket og registrert hos DyreID, blir dette nummeret lagret på dyrekortet. Dette gjøres for å kunne gi sikker identifikasjon av dyret og er spesielt aktuelt i forbindelse med forsikringsoppgjør.

Det kreves av alle apotek, at kundens fødselsdato står på reseptbelagte legemidler.

Hvor henter klinikken opplysningene fra?

På vår hjemmeside kan dyreeier bestille time og opplysningene vil så overføres og lagres på kundens kundekort i Sanimalis, samtidig som en time opprettes og kunden får melding på SMS eller e-post om dette.

I Sanimalis kan vi hente informasjon om kunde/dyreeier via et internettsøk via Eniro (dette er det samme som Gule Sider bruker) ved at kundens telefonnummer oppgis og dermed blir navn, adresse, postnummer og poststed lastet ned og lagret på kundens kundekort. Eniro/Gule sider sin personvernerklæring: Gule Siders personvernerklæring https://www.gulesider.no/hjelp/vilkar/personvernerklaering

Alternativt legger klinikken inn informasjon basert på muntlig overlevert informasjon fra kunden, eller skriftlig overlevert informasjon på e-post fra kunde.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Nei. For å kunne opprette journal og regning på kunde trenger vi personopplysninger. Så lenge loven krever at journal og regning skal oppbevares er det ikke frivillig. Når den fristen går ut, er det frivillig om kunden fortsatt ønsker å være registrert hos Sandviken Dyreklinikk. Klinikken vil innhente kundens samtykke til dette.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Ja, kundens personopplysninger vil kunne utleveres til andre som ledd i behandling og oppfølging av kundens kjæledyr. Dette gjelder ID-merking av kjæledyr da de registreres i DyreID, laboratorieprøver, radiologiske bilder, helseattester ved salg av dyr, resepter, medisinrapportering, semindata, henvisning til annen veterinær/klinikk, info til kundens forsikringsselskap i forbindelse med forsikringsoppgjør, regnskapsfører, og fakturaoppfølging.

Slik behandler DyreID AS personopplysninger.

Sist oppdatert: 28. april 2022

Denne personvernerklæringen gjelder for DyreID AS ("vi" eller "oss").

DyreID arbeider for å sikre og bidra til ditt kjæledyrs helse, trygghet og dyrevelferd. I den forbindelse tilbyr DyreID identitetsmerking og sporing av dyr og objekter ("ID-merking og ID-sporing"), et felles diagnoseregister for dyr ("Diagnoseregisteret"), DNA-tjenester og lignende analyser av biologisk materiale ("IDNA") samt andre tjenester som sikrer og bidrar til ditt kjæledyrs helse, trygghet og dyrevelferd (alle de tjenestene som DyreID tilbyr er heretter omtalt om "Tjenestene"). DyreID driver også med opplysningsarbeid om avl, helse og annen virksomhet som naturlig vedrører veterinærmedisinske områder.

DyreID er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk.

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte eller indirekte til deg som person, for eksempel navn, mobilnummer, e-postadresse, og adresse. For oss er behandling av slike typer opplysninger nødvendige for at vi skal kunne levere våre tjenester til våre brukere.

Vår personvernerklæring gir deg informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger og om dine rettigheter knyttet til behandlingen av disse. Personvernerklæringen omfatter alle våre tjenester, enten de tilbys gjennom nettleser eller mobilapplikasjon.

DyreID har i samarbeid med Telenor Norge AS utviklet en abonnementstjeneste for sporing av hund som heter "Mitt Spor" og som det gjelder egne vilkår for som er tilgjengelig her: Vilkår For Mitt Spor (telenor.no)  https://www.telenor.no/privat/vilkar/mitt-spor.jsp

Hvem behandler vi personopplysninger om?

Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende personer:

• Oppførte eier(e), kontaktpersoner og omsorgspersoner av kjæledyr.

• Kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere.

• Personer som benytter seg av kontaktskjemaet på våre nettsider.

• Besøkende på våre nettsider eller brukere av mobilapplikasjonen vår.

• Personer som kontakter oss gjennom forskjellige kommunikasjonskanaler, for eksempel gjennom epost, sosiale medier, mobilapplikasjon eller telefon.

Formål, typer personopplysninger og rettslig grunnlag for behandlingen

Nedenfor har vi gitt en oversikt over hvilke formål vi behandler personopplysninger for, hvilke typer personopplysninger vi behandler og det rettslige grunnlaget for behandlingen.

Tjenester knyttet til dyrevelferd, dyrehelse og dyretrygghet

For å oppfylle avtalemessige forpliktelser med brukere av våre tjenester vil vi måtte behandle visse personopplysninger. I denne sammenheng vil vi behandle følgende personopplysninger om oppførte eier(e), kontaktpersoner og omsorgspersoner av kjæledyr:

• Opplysninger om, navn, adresse, telefonnummer, ID-nummer på dyret og e-postadresse.

Behandlingen av personopplysninger om oppførte eier(e) av kjæledyr skjer i forbindelse med ID-merking av dyr, eierskifter, eller annen registrering av dyr. Vi er behandlingsansvarlig for behandlingen av slike personopplysninger.

Formålet med denne behandlingen er å dokumentere, administrere og gjennomføre oppgaver for å levere tjenester knyttet til ID-merking, ID-sporing, bedring av dyrehelse og andre lignende tjenester som vi har forpliktet oss til å levere til deg.

For eksempel må vi ha ditt navn og adresse for å registrere i våre systemer at du er rette eier av kjæledyret, og for å kunne finne deg når ditt kjæledyr er forsvunnet. I tillegg vil vi kunne benytte din kontaktinformasjon til å sende deg relevante nyhetsbrev, tilbud og annen informasjon som har en nær og naturlig tilknytning til ditt kundeforhold hos DyreID via SMS, epost eller pushvarsler (du kan reservere deg mot slik kommunikasjon på Min Side eller i mobilapplikasjonen). Grunnlaget for denne behandlingen er kontrakt eller legitim interesse, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b) og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

Videre vil vi behandle personopplysninger om deg i forbindelse med registrering av diagnoser om ditt kjæledyr i våre systemer. Dyrets ID-nummer, som er registrert på ditt navn, vil kobles opp mot diagnoseopplysninger om ditt dyr. På denne måten kan vi verifisere om du har godkjent at vi gjør tilgjengelig for deg de relevante diagnosene, gi deg en oversikt over ditt kjæledyrs sykdomshistorikk på Min Side, samt bruke individualiserte diagnoseopplysninger til å gi deg nyttig informasjon med tanke på helse og sykdomsforebygging (for eksempel benytte statistiske data vi har innhentet om sykdommer knyttet til dyrerase, alder, lokasjon og tidligere sykdommer for å bistå deg med sykdomsforebygging for ditt kjæledyr). Vi vil ikke dele slike diagnoseopplysninger med tredjeparter uten ditt samtykke. Dette er en behandling vi gjør for å kunne levere tjenester til deg, og gjøres derfor i tråd med GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b) og bokstav f).

På Min Side kan du bestemme hvilke diagnoseopplysninger vi lagrer om ditt dyr, og du kan også når som helst be om at vi ikke kobler ditt dyrs diagnosedata opp mot dine personopplysninger.

Registrering av opplysninger hos veterinær eller oppdretter

Når kjæledyret blir ID-merket av veterinær oppføres personopplysninger om dyrets eier(e). Veterinærene er databehandlere av DyreID når det gjelder behandlingen av nevnte personopplysninger i forbindelse med ID-merking og ID-sporing og Diagnoseregisteret.

Ved senere eierskifter, for eksempel ved kjøp fra oppdrettere, vil det bli foretatt en oppføring av ny eiers personopplysninger. For rasehunder vil det bli oppført eieropplysninger av Norsk Kennel Klub, som vil bli overført til DyreID for registrering og ID-søk.

Du skal ha blitt opplyst om dette av veterinær, tidligere eier av kjæledyr eller eventuelt relevante dyrevelferdsorganisasjoner, og du vil bli bedt om å validere dine personopplysninger i en e-post eller sms fra DyreID.

Diagnoseregisteret

I forbindelse med registrering av diagnoser i Diagnoseregisteret, vil vi anonymisere dyrets ID-nummer som er koblet til ditt kjæledyrs diagnoser. Det er selve anonymiseringen som innebærer en behandling av personopplysninger. Når anonymisering er foretatt vil slike diagnoseopplysninger ikke kunne kobles til deg som person.

Denne behandlingen gjøres for å ivareta ditt personvern, og for å fremme dyrs helse, trygghet og dyrevelferd. Diagnoseregisteret er viktig for veterinærmedisinsk forskning og dyrehelsestatistikk, og denne behandlingen ivaretar derfor flere ideelle interesser som kommer alle dyreeiere til gode. Behandlingen er i denne sammenheng nødvendig for å ivareta en rekke legitime interesser som veier tyngre enn den enkeltes personvern, og denne behandlingen har derfor grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

Brukere av tjenesten "Savnet og Funnet"

I forbindelse med leveringen av tjenesten Savnet og Funnet vil DyreID behandle visse personopplysninger om privatpersoner som har registrert seg for denne tjenesten. DyreID vil i denne sammenheng kunne behandle navn, kontaktopplysninger og ID-nummer på kjæledyret, slik at det blir mulig å kontakte rette eier dersom et dyr blir meldt inn som funnet. Opplysningene brukes kun for det formål å levere tjenesten til dyreeier og er hjemlet GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (kontrakt).

Brukere av tjenesten Savnet og Funnet vil også ha mulighet til å publisere egne kontaktopplysninger i forbindelse med annonseringen av det savnede dyret. Kontaktinformasjonen din vil da bli synlig for alle som gjør et søk i DyreIDs savnet-register, og vil kunne benyttes av andre for å kontakte den som har annonsert dyret som savnet. DyreID vil kun synliggjøre slik kontaktinformasjon dersom du har gitt et eksplisitt samtykke til dette, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a.

DyreID vil også behandle kontaktopplysninger om privatpersoner som melder inn dyr som funnet i Savnet og Funnet-løsningen. Denne behandlingen gjøres for det formål å sette rette eier/annonsøren i kontakt med den personen som har funnet dyret, slik at dyret kan returneres til rette eier. Denne behandlingen er hjemlet i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (kontrakt) og bokstav f (legitim interesse).

DyreID vil også kunne sende ut nyhetsbrev, tilbud og annen nyttig informasjon som har en nær og naturlig tilknytning til tjenesten Savnet og Funnet. Ved utsendelse av annen type informasjon som ikke har en nær sammenheng med tjenesten som tilbys, vil DyreID først be om et eksplisitt samtykke til dette.

Oppførte kontaktpersoner eller omsorgspersoner

I forbindelse med Tjenestene DyreID tilbyr har dyreeier mulighet til å oppføre kontaktpersoner eller omsorgspersoner for sitt aktuelle kjæledyr. Opplysninger om slike personer vil være søkbare for veterinærer som kontaktperson/omsorgsperson i de tilfeller dyreeier for eksempel overlater dyret til omsorgspersonen i forbindelse med ferie eller annet type fravær.

Dyreeier plikter i denne forbindelse å be om tillatelse fra den aktuelle kontakt- eller omsorgspersonen til slik deling av informasjon. DyreIDs behandlingsgrunnlag for denne typen behandling av personopplysninger vil være GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (legitim interesse).

Kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere

For å oppfylle avtalemessige forpliktelser med våre leverandører og samarbeidspartnere vil vi måtte behandle visse personopplysninger. I denne sammenheng vil vi behandle følgende personopplysninger om kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere:

• Administrative opplysninger som f.eks. navn, telefonnummer, e-postadresse, stillingstittel og hvilket selskap du jobber i.

Vi er behandlingsansvarlig for behandlingen av slike personopplysninger. Formålet med vår behandling av personopplysninger er primært å betjene og administrere forholdet med våre leverandører og samarbeidspartnere. Grunnlaget for denne behandlingen er kontrakt, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b).

Personer som benytter seg av kontaktskjemaet på våre nettsider

I kontaktskjemaet på våre nettsider har du mulighet til å sende inn en henvendelse til oss. I denne sammenheng vil vi behandle følgende personopplysninger om deg:

• Navn

• Kontaktinformasjon (e-postadresse og telefonnummer)

• Opplysninger du legger inn i kontaktskjemaet

Vi er behandlingsansvarlig for behandlingen av slike personopplysninger. Formålet med denne behandlingen er å administrere din henvendelse. Grunnlaget for denne behandlingen er samtykke, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 a).

Markedsføring på vegne av samarbeidspartnere

Vi bruker kontaktinformasjon om kunder for å sende ut markedsføring på vegne av våre samarbeidspartnere. Vi vil kun sende deg slike nyhetsbrev og markedsføring dersom du har samtykket til dette, og denne behandlingen har grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a).

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (også kalt cookies) på våre nettsider for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som blir lagret på datamaskinen, lesebrettet eller telefonen din av nettstedet du besøker. Informasjonskapslene samler statistikk om de mest brukte sidene og hvilken informasjon brukerne leter etter. Statistikken er et verktøy til å forbedre våre tjenester til deg som sluttbruker, og kan ikke brukes til å identifisere enkeltpersoner.

Når du besøker våre hjemmesider, vil du bli spurt om du aksepterer vår bruk av cookies slik den er beskrevet i denne erklæringen. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, gjør vi deg oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre hjemmesider ikke fungerer optimalt.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til bruk av cookies. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren du bruker. Du kan også slette eksisterende cookies og når som helst her: Slik administrer du informasjonskapsler - Nettvett.no https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Dette er de informasjonskapslene vi bruker på våre hjemmesider:

Google Analytics:

Vi bruker verktøyet Google Analytics for å samle og analysere informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Dette gjør vi for å forbedre funksjonalitet og innhold på siden. Informasjonen sendes til Google og lagres på Googles egne servere. Du kan hindre at Google Analytics samler besøksdata fra deg ved å installere tilleggsfunksjonen Google Analytics Opt-out i nettleseren din: Google Analytics Opt-out Browser Add-on Download Page https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Facebook Pixels:

Vi bruker verktøyet Facebok Pixels for å måle trafikk på tvers av Facebooks grensesnitt og våre nettsider. Informasjonen som samles inn av dette verktøyet brukes til å levere spesialtilpasset innhold til alle besøkende på våre nettsider, samt til markedsføring på Facebook. Se her: Metas retningslinjer for informasjonskapsler | Personvernsenter | Administrer personvernet ditt på Facebook, Instagram og Messenger | Facebook Personvern for mer informasjon om hvordan Facebook behandler personopplysninger. https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/?entry_point=cookie_policy_redirect&entry=0 Brukeranalyse og statistikkVi bruker Firebase for å analysere diverse brukerstatistikk på tjenestene, herunder hvordan du bruker tjenestene, hvordan du samhandler med tjenestene, samt opplysninger om nettverket ditt, datamaskinen din eller andre kompatible enheter du bruker for å få tilgang til tjenestene.

Vi registrerer følgende informasjon i forbindelse med slik analyse:

• Aktiviteten din på tjenesten (anonym aktivitet).

• Enhets-ID og andre unike identifikatorer.

• Enhet- og programvarekarakteristikk (som type og konfigurasjon), statistikk om sidevisninger, IP-adresse, nettleser og standard nettjenerloggopplysninger.

• Andre typer opplysninger som innhentes via informasjonskapsler, sporingspiksler og andre teknologier, og som er anonymisert.

• Hvilke elementer du har trykket på i tjenestene våre.

Hvem som får tilgang til dine personopplysninger

Våre leverandører vil kunne få tilgang til personopplysninger dersom personopplysninger er lagret hos leverandøren eller på annen måte er tilgjengelig for leverandøren i henhold til kontrakten med oss. Leverandørene vil kun få tilgang til personopplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester på vegne av oss. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten og kravene etter GDPR.

Følgende kategorier av virksomheter vil kunne få tilgang til dine personopplysninger:

- Samarbeidspartnere:

Våre samarbeidspartnere kan i visse tilfeller få tilgang til personopplysninger vi behandler om deg. Dette gjelder for eksempel partnere vi bruker for å levere tjenester knyttet til dyrehelse og ID-merking.

- Eksterne leverandører:

Leverandører av IT-tjenester og andre nærliggende tjenester vil kunne få tilgang til personopplysninger i forbindelse med at vi leverer tjenestene våre til deg. Dette gjelder for eksempel IT-leverandører, skytjenesteleverandører, leverandører av supporttjenester og annonsenettverk.

- Offentlig myndigheter:

Dersom dette er pålagt ved lov, kan dine personopplysninger i visse tilfeller bli utlevert til relevant offentlig myndighet eller andre organer.

Vi utleverer ikke personopplysninger i andre tilfeller eller på andre måter enn dem som er beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre utleveringen er lovpålagt.

Lagring av personopplysninger

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom selskapet har et kundeforhold hos oss vil personopplysninger, for å ivareta kundeforholdet, være lagret så lenge kundeforholdet består.

All informasjon om deg lagres på sikre servere, i tråd med selskapets egne datalagringsrutiner.

Alle ansatte i DyreID AS er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder ikke bare overfor eksterne, men også internt mellom kollegaer og varer etter at ansettelsesforholdet er avsluttet.

Dine rettigheter

Du har rettigheter i personopplysninger som omhandler deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger av omstendighetene.

Trekke tilbake samtykke

Dersom du har gitt samtykke til å motta informasjon fra oss om våre og våre partners tjenester om kjæledyrs helse, trygghet og sikkerhet, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser ved å logge deg inn på Min Side.

Dersom du har samtykket til annen behandling av personopplysninger, kan du også når som helst trekke ditt samtykke tilbake på "Mine Sider" med henblikk på denne behandlingen eller ved å rette en henvendelse til oss om dette.

Du kan få innsyn i dine personopplysninger

Du har krav på å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene videreformidles til, lagringslengden på personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

Du har i tillegg rett til å be om at dataene dine utleveres eller eksporteres slik at de kan benyttes hos tilsvarende tjenesteleverandører (dataportabilitet). Du kan be om slik eksportering her: DyreID - Eksporter mine data https://www.dyreid.no/hjelp-min-side/74-eksporter-mine-data.html

Du kan rette og slette dine personopplysninger

Dersom du mener at DyreID AS har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene.

Du kan kreve at vi sletter personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, du trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag, du motsetter deg behandlingen og det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig.

Du kan be om at vi sletter opplysninger om deg her: DyreID - Slett meg https://www.dyreid.no/hjelp-min-side/36-slett-meg.html

Sikkerhet

Vi har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Tilgang til personopplysninger er begrenset til personell som har behov for tilgang for å utføre sine oppgaver.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.

Kontakt ossVi har en personvernansvarlig som skal ha oversikt over de prosesser, forretningsområder og systemer som behandler personopplysninger, og fortløpende følger opp internkontrollen og risikosituasjonen. Personvernansvarlig kan kontaktes på følgende måter:

Telefon: + 47 22 99 11 30

E-postadresse: kundesupport@dyreid.no

Adresse: Keysersgate 5, 0165 Oslo

Utover overnevnte vil ikke personopplysninger leveres ut til andre fra Sandviken dyreklinikk uten samtykke fra kunde.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Ettersom personopplysninger lagres i regning og journal er det første kriteriet for sletting knyttet til lovens krav om hvor lenge regnskapsinformasjon og journaler skal lagres.

Her gjelder følgende regler i Norge:

• Regnskapsdata skal oppbevares i 5 år.

• Journaldata skal oppbevares i 10 år og etter dette så lenge pasienten må antas å være i live (i praksis vil dette si at hvis det har gått 10 år og dyret er dødt, så kan journalen slettes, men ofte vet vi ikke om dyret er dødt og derfor bør vi regne 15 år for kjæledyr)

Når denne perioden er utløpt og kunde/dyreeier ikke lenger har noe økonomisk utestående hos Sandviken dyreklinikk kan kundens personopplysninger slettes. Dette gjøres i Sanimalis gjennom en arkiveringsrutine som anonymiserer personopplysningene. Kunden kan velge at personopplysninger skal beholdes ved å gi sitt samtykke til dette.

Hvilke rettigheter har den registrerte(kunden/dyreeieren) og hvilket lands lovverk gjelder?

Sandviken Dyreklinikk følger norsk lov og ifølge den nye personopplysningsloven har kunde/dyreeier 8 grunnleggende rettigheter.

A. Rett til å bli informert.

Kunden har rett til å vite hvilke personopplysninger klinikken har registrert. Kunden kan få se dette i sitt kundekort i Sanimalis på dataskjermen i klinikkresepsjonen og/eller kunden kan få en utskrift over hva som er registrert. Hvis kunden ber om en journalutskrift, vil man i headingen på denne se hvilket navn og hvilken adresse klinikken har registrert samt kundens kontaktinformasjon.

B. Det må gis samtykke.

Kunden kan ikke nekte å bli registrert i systemet på grunn av lovkravene til veterinærer (omtalt overfor). Det skal derimot hentes inn samtykke fra kunde dersom personopplysninger skal kunne oppbevares lengre enn det som er påkrevd i henhold til lovverket. Kunden må også ha gitt sitt samtykke for å motta markedsføring fra klinikken. På kundekort kan samtykker registreres. Kunden kan be om å få se dette eller be om å få utskrift fra dette (samme som for personopplysningene).

C. Rett til tilgang

Kunde har rett til å se egne personopplysninger. Samme løsning som under punkt A.

D. Rett til å korrigere informasjon

Kunde har rett til å få endret feilaktig informasjon, enten manuelt eller elektronisk. Kunde tar kontakt med klinikken enten via telefon eller e-post, endringen fanges opp som for punkt A.

E. Rett til begrenset behandling

Kunden har rett til å begrense veterinæren/klinikkens behandling av visse personopplysninger i spesielle situasjoner. Dette gjelder helt spesielle situasjoner. Kunde bes ta kontakt med klinikken dersom han/hun mener dette gjelder for seg.

F. Rett til å nekte behandling
Kunde har rett til å nekte direkte markedsføring i sin helhet. OBS: Sandviken Dyreklinikk regner ikke timepåminnelser og innkallinger til oppfølgende behandling av dyr som direkte markedsføring. Klinikken regner dette som oppfølgende behandling. Kunden kan likevel nekte å motta dette.

G. Rett til å bli glemt
Kunden har rett til at personopplysningen skal slettes hvis kunden ikke lenger har dyr med journaler (som må oppbevares i henhold til journalforskriften, minimum 10 år), ikke har noe utestående hos Sandviken Dyreklinikk eller regninger (som må oppbevares i henhold til regnskapsloven, minimum 5 år). Kunde bes ringe eller sende en e-post til klinikken om at hun/han vil slettes og klinikken foretar en anonymisering av personopplysninger. Når dette er gjort kan klinikken ikke lenger finne igjen kundens dyrs tidligere journaler eller regninger. Hvis kunden på et senere tidspunkt ønsker å bli kunde hos Sandviken Dyreklinikk igjen, må klinikken registrere kunden og kundens dyr på nytt.

H. Rett til å overføre data

Kunden har rett til å bli overført til en annen klinikk. Dette kan bare gjøres elektronisk. Kunden tar kontakt med vår resepsjon via telefon eller e-post om dette.

Hvordan sikres opplysningene?

Ved Sandviken Dyreklinikk er all pålogging til PCer sikret gjennom en kode ved pålogging til selve PCen, samt at pålogging til Sanimalis er skiret via personlig brukernavn og passord for alle ansatte. Klinikkens servere driftes av Sanimalis AS (sentralserver). For å komme inn i Sanimalisprogrammet må alle ansatte logge seg inn for hver gang med personlig brukernavn og passord. Alle endringer på et kundekort blir fanget opp av endringsloggen i Sanimalis, bare autoriserte brukere har tilgang til å endre data. Se Sanimalis personvernerklæring.

Kontaktinformasjon

Adresse: Sandviken Dyreklinikk, Sandviksbodene 65B, 5035 Bergen.

Telefon: 415 70 007

E-post: post@sandvikendyreklinikk.no, camilla@sandvikendyreklinikk.no  og kristine@sandvikendyreklinikk.no

Sandviken
Addresse:
Sandviken Dyreklinikk AS
Org nr: 918783148
Sandviksbodene 65 B
5035 Bergen

Kontakt:
Åpningstider:
Mandag-torsdag: 08:00-18:00
Fredag: 08:00-16:00
© 2022 Sandviken Dyreklinikk. All right reserved.
Bestill time
No items found.